Регламент

Регламент

pdf версия на регламента

Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – едната от V до VIII клас включително и другата от IX до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 4 от настоящия регламент. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 3 направления. 

В разработката на проекта могат да участват до двама ученици. Всеки участник има право да участва само в един проект. 

За участие в олимпиадата всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта за организиране на олимпиадата с адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град – да се актуализира всяка година).

Учениците участват в общинския кръг на олимпиадата с идеен проект, който трябва да регистрират на сайта на олимпиадата преди общинския кръг. Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Изборът на подходящо направление е от критична важност, тъй като при неправилно избрано направление учениците рискуват да не получат точки по някои от критериите. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация. 

За участие в олимпиадата се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални кръгове на олимпиадата, за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при използване на налични ресурси (текст, аудио, видео, графични изображения, анимации)  стриктно спазват  лицензионните изисквания на авторите на тези ресурси. 

Учениците участват в областния кръг с проект, който трябва да има завършен вид, и качват цялата информация относно проекта на адрес, указан в сайта за организиране на олимпиадата. Те трябва да демонстрират пред училищната комисия своя проект и че са качили информацията за проекта на указания адрес. Училищната комисия изпраща списък с одобрените от нея проекти в РИО съгласно сроковете, указани в т. 2. 

За явяване на националния кръг се допускат до 20 проекта във всяка категория, които се определят от Националната комисия на базата на представените проекти и документация измежду допуснатите от областните комисии. Националният кръг се провежда в два етапа и за двете състезателни групи: етап тест по информационни технологии и етап защита на разработените проекти. Окончателната програма за националния кръг се изработва от домакините с участието на членовете на националното жури. 

Ученици, които са от V до VIII клас, могат да се явяват в състезателна група от IX до XII клас и да участват в класирането за тази група.Един ученик може да участва само в една състезателна група и в едно направление. 

Всеки един участник преди регистрацията на областния кръг е длъжен да качи цялата информация, свързана с проекта (изходни кодове в текстов формат; изпълними кодове; документация; презентация; указания за инсталация и изпълнение и други необходими файлове; адрес, на който е публикуван проекта – за уеб сайтове и интернет приложения), на адрес и по начин, указан в сайта за организиране на олимпиадата (edusoft.fmi.uni-sofia.bg).  Актуализация с окончателна версия на проект е възможна в периода от обявяване на допуснатите проекти до началото на националния кръг. При самата регистрация както на областния, така и на националния кръг всеки участник предава попълнена и подписана декларация на хартиен носител (Приложение 2).При регистрацията всеки проект се инсталира от авторите му на определени компютри в присъствието на член на комисията. Предоставянето на изходен код, реализиращ проекта, е необходимо и задължително условие за неговото допускане. Проекти, за които не е предоставен изходен код или той е нечетим, не се допускат и се декласират. 

При защитата на проекти както на областен кръг, така и на национален кръг, се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем.

Само на националния кръг учениците се явяват и на тест. 

Теглото на теста в крайната оценка на всеки един участник в националния кръг на олимпиадата е 50%. Останалите 50% се формират от качествата, представянето и защитата на разработения проект. 

Тестовите работи са анонимни. Разкриването на анонимността и обявяването на резултатите се извършват прозрачно в присъствието на учители/ръководители на участващи в олимпиадата ученици. 

Тестовите въпроси и в двете състезателни групи не се публикуват.

Крайната оценка на всеки участник се определя по следния начин: 

а) Отличен (6) на ученика, класиран на първо място на националния кръг на олимпиадата, и на учениците, получили поне 90% от средния брой точки на първите трима; 

б) Отличен (5,75) на учениците, получили от 85% (включително) до 90% от средния брой точки на първите трима; 

в) Отличен (5,50) на учениците, получили от 75% (включително) до 85% от средния брой точки на първите трима.

По аналогичен начин се поставят оценките Много добър и Добър. 

Националната комисия изготвя протокол за явилите се ученици и за техните резултати, съдържащ получените точки и оценка по шестобалната система.

До два часа след обявяване на резултатите всеки участник има право да подаде контестация до комисията. Подаването на контестация става чрез попълване на бланка за контестация (по образец, подготвен от комисията). Разглеждането на контестациите се извършва от членове на комисията, непроверявали работата на ученика, които записват решението си върху бланката. При съгласие с това решение подалите контестацията се подписват на бланката за контестация. При несъгласие на подалия контестация въпросът се отнася до председателя на журито. Неговото решение е окончателно.

Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License version 2) - http://bulgaria.sourceforge.net/prava/gplbg.html. 

Проекти, които не отговарят на някои от горепосочените изисквания, не се допускат за участие в следващите кръгове.