Регламент

Регламент

pdf версия на регламента

Олимпиадата по информационни технологии се провежда в съответствие с Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2023 - 2024 година, утвърдени със Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката на Република България.

Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в три състезателни групи:

Първа състезателна група: от V до VII клас

Втора състезателна група: от VIII до X клас

Трета състезателна група: от XI до XII клас включително.

Учениците разработват собствен проект (софтуерен продукт) в определено направление за съответната възрастова група под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

В разработката на проекта могат да участват до двама ученици. Всеки участник имаправо да участва само в един проект, в една състезателна група и в едно направление. За участие в олимпиадата се допускат само проекти, които не са участвали в национален кръг на предишни олимпиади, за създаването им е използван лицензиран или свободноразпространяван софтуер. При използване на външни ресурси (текст, аудио, видео, графични изображения, анимации) учениците спазват лицензионните изисквания на авторите на тези ресурси.

Ученици от по-ниска състезателна група могат да се явяват в следваща състезателна група и да участват в класирането за тази група. В такива случаи на финален кръг те полагат тест, който отговаря на състезателната група, в която е проектът.

Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License version 3) – https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html (неофициален превод на български език - https://vanyog.com/index.php?pid=90).

 

1. Провеждане на НОИТ

Текуща информация за сроковете, организацията и въпроси, свързани с провеждането на олимпиадата по ИТ, се публикува своевременно на сайта на Олимпиадата: https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg.

 

1) Регистрация на проект

За участие в Олимпиадата всеки ученик трябва да има валиден адрес на електронна поща и персонална регистрация на сайта за организиране на Олимпиадата (https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg). Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град – да се актуализира всяка година).

За участие в общинския кръг на Олимпиадата учениците трябва да регистрират на сайта ѝ идеен проект (виж точка 2 – Общински кръг, по-долу).

За участието си в Националната олимпиада по информационни технологии  ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по утвърден образец съгласно Приложение № 2 към Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. или съответно Приложение № 3 към Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г.) за публикуване на:

-     резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

-     снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите за информираност и съгласие се съхраняват в училището две години след изтичане на учебната година, в която е проведена олимпиадата, след което се унищожават по сигурен начин.

Всеки участник преди областен кръг е длъжен да качи цялата информация, свързана с проекта (изходни кодове; изпълними кодове; документация; презентация; указания за инсталация и изпълнение и други необходими файлове; адрес, на който е публикуван проектът – за интернет базирани проекти), на адрес и по начин, указан в сайта за организиране на Олимпиадата. При самата регистрация на областния кръг всеки участник предава на електронен или хартиен носител попълнена и подписана декларация (Приложение 4).

Актуализация с окончателна версия на проект е възможна в периода от обявяване на допуснатите проекти до началото на националния кръг. В актуализирания архив се предоставя гореописаната документация, свързана с проекта, и сканирано копие на декларацията (Приложение 4).

 

2) Общински кръг

Учениците започват своето участие в Олимпиадата с идеен проект, който трябва да регистрират на сайта на Олимпиадата преди общинския кръг. Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, възрастова група и направление, в което участва. При избора на подходящо направление учениците и техните ръководители се ръководят от критериите и изискванията към всяко направление, посочени в т. II 2. и т. IV. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, задачи, потребители, основни очаквани характеристики, съществуващи решения и план за реализация. Учениците защитават идейния си проект пред училищната комисия и демонстрират регистрацията си на сайта на Олимпиадата. Училищната комисия изпраща списък с одобрените от нея проекти в училището координатор, съгласно сроковете, указани в т. 2, и в съответствие с Правилата за организиране и провеждане на ученически Олимпиади утвърдени от МОН.

 

3) Областен кръг

Учениците участват в областния кръг със същия проект, одобрен на общинския кръг, който вече трябва да има завършен вид. Учениците качват цялата информация относно проекта на адрес, указан в сайта на Олимпиадата. Те трябва да демонстрират и защитят пред областната комисия своя проект, както и да покажат, че са качили информацията за проекта на указания адрес в указаните срокове. При защитата на проекти се оценява представянето на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начина на изказване, контакта с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем.

Областната комисия изпраща в МОН и до националната комисия списък с одобрените от нея проекти за участие в националния кръг, съгласно сроковете, указани в графика на олимпиадата.

 

4) Национален кръг

За явяване на националния кръг се допускат до 15 проекта във всяка категория. Те се избират измежду допуснатите проекти от областните комисии. Националната комисия прави подбора на базата на представените протоколи, документация и цялата качена информация по проекта.

Националният кръг се провежда присъствено или онлайн, като редът за организиране и явяване на учениците се определя от нормативни актове, свързани с организиране и провеждане на ученическите олимпиади.

Националният кръг се провежда в два етапа и за трите състезателни групи: етап Тест по информационни технологии и етап Защита на разработените проекти. Окончателната програма за националния кръг се изработва от членовете на Националната комисия.

Тестът се провежда в рамките на един астрономически час с помощта на електронна платформа, която гарантира автоматичност и обективност при оценяването.

Въпросите от финалния тест в отделните състезателни групи не се публикуват.

Националната комисия изготвя протокол за явилите се ученици и за техните резултати, съдържащ получените точки и оценка по шестобалната система. Начинът на формиране на състезателен резултат е описан в точка IV.3 Класиране.

Учениците, които участват в Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ), се състезават в три възрастови групи – от V до VII клас, от VIII до X клас и от XI до XII клас включително.

За възрастова група V – VII клас учениците разработват проекти в следните направления:

1)      Мултимедийни проекти

2)      Интерактивни проекти

За възрастова група VIII – X клас учениците разработват проекти в следните направления:

1)      Софтуерни приложения

2)      Мултимедийни приложения

За възрастова група XI – XII клас учениците разработват проекти в следните направления:

1)      Големи обеми от данни

2)      Разпределени приложения

3)      Съвременни системи за визуална информация