Условия за участие

Условия за участие

За участие в Олимпиадата по информационни технологии  се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – една от V до VIII клас включително и друга от IX до XII клас. В разработката на един проект могат да участват до двама ученици. Всеки участник има право да участва само в един проект - само в една състезателна група и в едно направление. 

За участие в Олимпиадата се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални кръгове на олимпиадата и за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер. Учениците са длъжни да качат цялата информация свързана с проекта (изходни и изпълними кодове, документация, презентация и други необходими файлове) на сайта за организиране на олимпиадата. Учениците участващи в областен и финален кръг се регистрират за участие в тях, като предават попълнени декларации (приложение 2 към Регламента) и инсталират проектите си на определените компютри в присъствието на член на комисията.

Предоставянето на изходен код на софтуерния продукт, реализиращ проекта, е необходимо и задължително условие за неговото допускане. Проекти, за които не е предоставен изходен код, не се допускат и се декласират. Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License version 2) - http://bulgaria.sourceforge.net/prava/gplbg.html

За категориите Уеб сайт и Интернет приложения, работещи версии на проектите трябва да бъдат публикувани в интернет и да са достъпни по време на областния и националния кръг на олимпиадата.

Участниците са длъжни да предоставят тестови акаунти за всички основни роли в проекта (администратор, потребител, ръководител и други) за всички планирани нива на достъп за всяка съответна роля.

За категорият Приложни програми приложенията трябва да имат инсталираща и деинсталираща програма в случай на използване върху многопотребителска операционна система. Ако програмата има инсталация, но няма деинсталация, проектът не се оценява и се декласира. За проекти, които представляват приложения, работещи със специфичен хардуер, участниците трябва да докажат по избран от тях начин работата на приложението.

Авторите на проектите да представят оригинални собствени разработки. При констатирано използване на чужд код в разработката (без това да е упоменато в документацията на проекта), тя ще бъде декласирана.

Не се допускат проекти, нарушаващи конституцията и законите на Република България и Европейския съюз. Проекти, които не отговарят на някои от горепосочените изисквания, не се допускат за участие.